Dům Harfa
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Dům Harfa s. r. o. DIČ CZ48537080 se sídlem U Harfy 268/8, Praha 9, 190 00
Tel.: 2 84 84 21 21
bezsvedomi@dumharfa.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.bezsvědomí.cz, který je provozován Nakladatelstvím Dům Harfa s. r. o., DIČ CZ48537080 se sídlem U Harfy 268/8, Praha 9, 190 00, zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 19182.

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Dům Harfa s. r. o., DIČ CZ48537080 se sídlem U Harfy 268/8, Praha 9, 190 00, zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 19182 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, mailová adresa, telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízené knihy Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího uzavření.

4. Cena a platba

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. K ceně bude připočteno poštovné. Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty. Možný je také osobní odběr po předchozí domluvě v kanceláři. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden ze tří způsobů platby:

  1. platba převodem Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 210786339/0800, jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  2. platba dobírkou Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

5. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

  1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady;
  2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné;
  3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;

v případě vady neodstranitelné:

  1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

  1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace se nevztahují na případy:

  1. vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží;
  2. na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;
  3. vady způsobené vlivem živelných katastrof.

6. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy třetí osobě.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy nebo obchodních podmínek a nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2013 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Tyto obchodní podmínky, jejichž součástí je i reklamační řád, nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.